Общи условия за ползване

Спортен Календар

Настоящите условия за ползване регулират отношенията между „Спортен календар” ООД („Дружеството“) и потребителите на уебсайта, разположен на платформата: https://sportenkalendar.bg. („уебсайтът“/„сайтът“/ „онлайн платформата“/ „платформата“).  Настоящите условия за ползване важат за всички посетители, които имат достъп до уебсайта и/или използват предлаганите чрез него услуги, функции и съдържание, без значение местоположението на потребителя. Дружеството не носи отговорност, в случай, че потребител се намира в държава, чието законодателство не му позволява да посещава и/или използва платформата.

Сайтът https://sportenkalendar.bg е собственост на „Спортен календар“ ООД, дружеството, което притежава и управлява продукта Спортен Календар („продуктът“). При получаване на достъп до уебсайта и/или  пряко или косвено използване на услугите на продукта спортен календар, потребителят се съгласява да бъде обвързан с тези условия. 

За избягване на всякакви съмнения, настоящите  условия за ползване представляват обвързващо споразумение/договор между „Спортен календар“ ООД и потребителите на услугите, предлагани на https://sportenkalendar.bg. Със зареждане на информацията на заглавната страница/навлизане на вътрешна страница/натискане на активен линк на сайта потребителят приема и се задължава да спазва тези условия за ползване. Условията за ползване са винаги достъпни на https://sportenkalendar.bg/obshti-uslovia като „Спортен календар” ООД има право да ги изменя и допълва по всяко време без предварително предизвестие. За улеснение на потребителите, при промяна на Общите условия дружеството публикува известие с дата на последното изменение в страницата https://sportenkalendar.bg/obshti-uslovia 

 

Достъп до услугите

Достъпът до https://sportenkalendar.bg позволява на потребителя да се информира за предлаганите услуги и информация без да предоставя информация за своята самоличност. В случай, че потребителят желае да направи профил в платформата, той трябва да е пълнолетен гражданин/да е законен или упълномощен представител на юридическо лице (ЮЛ) и да предостави актуална и точна информация за своята самоличност/данни на ЮЛ.

Дружеството се старае да поддържа, актуализира и защитава сигурността на базите данни в Онлайн платформата с обичайната дължима от доставчиците на информационни услуги грижа. Въпреки това Дружеството уведомява потребителите си, че не са изключени отделни грешки в съдържанието или софтуера на платформата, но във всички случаи гарантира, че те не са от естество да попречат на нормалния достъп до Онлайн платформата. В случай че потребител съобщи на Дружеството  за грешка в модулите, функциите или услугите на платформата, последното гарантира, че в разумен срок ще отстрани откритите грешки.

 Потребителят се задължава да спазва инструкциите на Дружеството, дадени както в писмена така и в електронна форма, относно начина и изискванията за ползване на Онлайн платформата.

 Потребителят се задължава да предоставя достъп до модулите, функциите и/или услугите на платформата само на оторизирани/упълномощени лица за служебни цели, в съответствие с настоящите условия за ползване и при спазване на приложимото законодателство за защита на интелектуалната собственост, за защита на личните данни и други.

Дружеството не носи отговорност за действията на потребител и/или на оторизирано/упълномощено от него лице, които действия са довели или биха могли да доведат до неразрешен или неправомерен достъп до данни, съхранявани в профилите им в Онлайн платформата.

„Спортен календар“ ООД уведомява потребителите, че може да използва технология за събиране на данни, с цел подобрение и усъвършенстване на Онлайн платформата. Освен това може да предоставя свързани услуги, за да ги адаптира към предпочитанията на потребителя и да предотврати незаконна употреба на платформата, както и да изпраща на потребителите по електронна поща и/или чрез други средства за съобщения известия и информация, свързана с функционалностите и съдържанието на Онлайн платформата.

  Дружеството си запазва правото без предварително уведомление до Потребителя да променя модулите, функциите и услугите на платформата и настоящите условия за ползване, когато това не е в противоречие с действащото законодателство или конкретно условие на настоящите условия за ползване.

Потребителят е длъжен да осигури за собствена сметка компютърно оборудване и интернет връзка за достъп до модулите, функции и услугите в Онлайн платформата съгласно настоящите условия за ползване. Дружеството не носи отговорност за качеството на ползваната от потребителя услуга за интернет, чрез която осъществява достъп до Онлайн платформата.

Дружеството не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на задълженията си по тези условия за ползване в случаите на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и други извън контрола на Доставчика включително, когато Потребителят не може да осъществи достъп до Онлайн платформата, поради хардуерен проблем при него, проблем с интернет свързаност и други.

 

Създаване на профил на юридическо лице /ЮЛ/

Определени аспекти на продукта, могат да бъдат достъпни до ЮЛ-потребител само, в случай, че се регистрира, като създаде акаунт за спортен календар. Потребителят е длъжен да представи точна и пълна информация (потребителско име, имейл адрес и парола за използване на продукта, име на дружество/юридическо лице с нестопанска цел, лице за контакт, данни за фактура, ЕИК, адрес, мол). Задължение на потребителя е да поддържа тази информация точна и вярна. Неспазването на това  задължение може да доведе до прекратяване на профила му. Потребителят носи отговорност за защитата на акаунта си, както и за дейността, която се извършва в или чрез неговия акаунт в платформата. Потребителят гарантира, че не се намира в страна, чието законодателство му забранява да се регистрира и/или да използва продукта спортен календар.

Профил на Юридическо лице потребител може да бъде създаден от представител (законен или упълномощен) на търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел (сдружения и федерации). 

При регистрация представителят на ЮЛ следва да предостави наименование на ЮЛ, ЕИК, седалище и адрес на управление, да удостовери, че притежава необходимите правомощия да създаде профила. При необходимост „Спортен календар“ ООД може да изиска допълнителна верификация и информация. 

При създаване на акаунта ЮЛ изрично се съгласява да използва всички от следните функционалности: получаване на нюзлетър и рекламни материали; получаване на информация относно спортни събития и новини по посочени от него предпочитания. В случай, че потребителят желае да се откаже от една или няколко от посочените функционалности, той следва да отправи своя отказ на следния имейл адрес: support@sportenkalendar.bg 

С приемането на настоящите условия за ползване ЮЛ потребител изрично се съгласява, че Дружеството има право да изпраща електронни съобщения (включително по електронна поща) до него с цел да предостави информация и/или да предложи рекламни материали относно свои собствени и/или представени  от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други и се съгласява да получава такива съобщения. 

 

При създаване на профил ЮЛ имат възможността да изберат един от следните абонаменти планове:

Бронз план (Bronze)

Този план дава право на потребителите да публикуват безплатно на платформата до три събития на месец.

 

Силвър план (silver)

Този план е заплатен. Месечната абонаментна такса за него е в размер на 35 (тридесет и пет лева) на месец при заплащане на годишен абонамент. Таксата е платима по следната банкова сметка на Дружеството: IBAN BG14FINV91501017598453 BIC FINVBGSF От момента на заплащането й, тя осигурява достъп на потребителя до платформата за една година.

Този план дава право на потребителите да публикуват на платформата до 10 събития месечно. Дава право до персонализиран календар за вграждане, както и възможност да се добавя изображение към събитие. Потребителите имат право също така на до 3 събития на фокус на месец (събития, които да излизат на заглавната страница на https://sportenkalendar.bg и по отношение, на които да се публикуват рекламни карета) и до 2 събития в рекламни канали на Дружеството. Потребителят ще има възможност да публикува външен линк към събитието.

 

План голд (gold)

Този план е заплатен. Месечната абонаментна такса за него е в размер на 45 (четиредесет и пет лева) на месец при заплащане на годишен абонамент. Таксата е платима по следната банкова сметка на Дружеството: IBAN BG14FINV91501017598453 BIC FINVBGSF. От момента на заплащането й, тя осигурява достъп на потребителя до платформата за една година.

Този план дава право на потребителите да публикуват на платформата неограничен брой събития месечно. Дава право до персонализиран календар за вграждане, както и възможност да се добавя изображение към събитие. Потребителите имат право също така на до 5 събития на фокус на месец (събития, които да излизат на заглавната страница на https://sportenkalendar.bg и по отношение, на които да се публикуват рекламни карета) и до 5 събития в рекламни канали на Дружеството. Потребителят ще има възможност да публикува външен линк към събитието. Потребителите с активиран план голд ще разползагат с персонална страница в платформата https://sportenkalendar.bg, както и персонална галерия, която позволява качването на до 30 изображения. На потребителите, активирали този план ще бъде предоставена възможност да подадат информация за техни събития, която да бъде включена в бюлетина.

 

По всяко едно време потребител може да смени избрания от него план чрез своя профил в платформата. При преминаване на различен план преди изтичане на заплатения месец, неизползваното време не се прехвърля към новия план. 

В случай че не се заплащат месечните абонаментни такси или абонаментният период е изтекъл съгласно настоящите условия за ползване, Потребителят губи правата си за достъп до платените модулите, функциите и услугите в Онлайн платформата. Достъпът до платените модули, функции и услуги на Онлайн платформата се възстановява автоматично след заплащане на абонаментната такса, респ. след подновяване на Индивидуалния договор за нов период.

 

Изтриване на профил

Всеки потребител може да поиска създадения от него профил да бъде изтрит. С деактивиране на профила му, цялата информация, съхранявана от него, включително обявени събития и галерия ще бъдат асоциирани към неизвестен създател. В случай, че потребителят желае цялата информация от неговия профил да бъде напълно изтрита, следва да отправи искане на следния имейл: support@sportenkalendar.bg

Изтриването на профила става чрез натискане на бутон „изтриване на профил“, достъпен в профила на потребителя.

 

Интелектуална собственост и търговски марки

„Спортен календар“ ООД  притежава и защитава правата си върху интелектуалната собственост по отношение на цялата функционалност на продукта  в максимална степен, както е посочено в приложимите закони на Република България и Европейската общност. Публикуваните от Дружеството Търговските марки, лога и марки за услуги на https://sportenkalendar.bg, са търговски марки, притежавани или лицензирани от „Спортен календар” ООД или посочено на сайта лице. Никоя от функционалностите на продукта  не представлява предоставяне, пряко, косвено или по какъвто и да е друг начин, на какъвто и да е лиценз или право върху Търговските марки без изричното писмено разрешение на „Спортен календар“ ООД или собственика на съответната търговската марка . 

Всяко възпроизвеждане, предаване, преработка или използване на съдържанието на този сайт за различни от лични, некомерсиални цели изисква предварителното писмено съгласие на „Спортен календар“ ООД.  Дружеството си запазва всички права върху съдържанието на този сайт. 

 

Съдържание и отговорност

„Спортен календар“ ООД е задължено да  поддържа съдържанието на сайта актуално. Дружеството не гарантира и не носи отговорност относно точността и пълнотата на информацията, съдържаща се в този сайт. Съдържанието, създадено от потребител е изцяло в негова отговорност и той носи пълната отговорност за причинени от това съдържание вреди. С изключение на преките щети, причинени от умишлено неправомерно поведение или груба небрежност на „Спортен календар“ ООД, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени или други последващи вреди, произтичащи от или във връзка с посещението на потребителя на този сайт. Това ограничени важи включително, без ограничение, относно пропуснати ползи, прекъсване на бизнеса и загуба на данни. 

„Спортен календар“ ООД или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, или други вреди,  произтичащи от използването или невъзможността за използване на този сайт или който и да е свързан сайт,  дори в случаите, когато „Спортен календар“ ООД или неговите доставчици са били уведомени за възможността от такива щети.

 За удобство на своите посетители „Спортен календар“ ООД предоставя връзки към други сайтове. Някои връзки на този сайт може да водят до ресурси, разположени на сървъри, поддържани от трети страни, върху които Дружеството няма контрол. „Спортен календар“ ООД не носи отговорност за съдържанието на трети страни или последиците от използването им от потребителите. Дружеството си запазва правото да прекрати всяка връзка по всяко време. Посочването на връзки към други сайтове или продукти по никакъв начин не означава одобрение на което и да е дружество, съдържание или продукти, към които се свързва. Потребителят решава да използва връзката и съдържанието на третата страна изцяло на свой собствен риск. „Спортен календар“ ООД не предоставя никакви гаранции относно свързани сайтове, включително, но не само, условия относно точността, собствеността, валидността или законността на всяко съдържание на свързан сайт. 

 

Спорове

Всички спорове, включително и тези, във връзка с приложение на настоящите условия за ползване, които биха могли да възникнат между потребител и „Спортен календар“ ООД, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд в Република България, съгласно приложимото действащо българско законодателство.

„Спортен календар“ ООД прилага всички нормативни актове, действащи на територията на Република България и Европейския съюз. С настоящите условия за ползване, „Спортен календар“ ООД изрично информира своите потребители, че имат възможността да се възползват от предвидените в разпоредбите на Регламент (ЕС) №. 524/2013 за онлайн разрешаване на потребителските споровете и изменение на Регламент (ЕС) No. 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕС, начини за разрешаване на спорове. Съгласно цитираните актове, всеки потребител има възможността да избере извънсъдебно разрешаване на споровете, използвайки европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове, които се отнасят до задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на онлайн услуги за потребителите, които пребивават в Европейския Съюз и търговец със седалище в Европейския Съюз. Достъпен на следния адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

В случай, че потребител счита, че са нарушени правата му може да сигнализира Комисия за защита на потребителите на Република България, достъпна на следния адрес: https://kzp.bg/

 

Защита на лични данни

  В качеството си на администратор на лични данни, „Спортен календар“ ООД („Дружеството“) отговаря на всички изисквания на (ЕС) 679/2016 General Data Protection Regulation- GDPR, Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и всички останали приложими нормативни актове. Дружеството събира, обработва и съхранява законосъобразно единствено данни, необходими за изпълнението на услугите, предлагани на https://sportenkalendar.bg („сайта“)

 

Принципи за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

При обработка на предоставените лични данни, „Спортен календар“ ООД спазва принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. При обработването и съхранението на личните данни, „Спортен календар“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си, произтичащи от приложимо българско законодателство. 

С регистрация в https://sportenkalendar.bg всеки потребител физическо лице изрично се съгласява „Спортен календар“ ООД да обработва личните му данни. Предоставените данни могат да се използват единствено за изпълнение на услугите на Дружеството, предоставяни чрез сайта, включително за установяване на директен контакт с потребителя. Предоставените данни няма да бъдат редактирани, разпространявани на трети лица или използвани за цели, различни от описаните, без изричното предварително съгласие на носителя им, освен в случаите, когато това се изисква по закон.

 

Видове лични данни, цел и основание за които се събират, обработват и съхраняват от „Спортен календар“ ООД

За да изпълни предоставяните услуги, „Спортен календар“ ООД събира индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, град, телефонен номер).Целта, за която се събират тези данни е: регистрация на потребител; осъществяване на връзка с потребителя, включително и при изразено желание за изпращане на бюлетини, нюзлетър и рекламни съобщения, осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите, счетоводни цели, статистически цели, защита на информационната сигурност, обезпечаване за предоставяне на съответната услуга, изпращане на съобщения за промени в услугите, препоръки за подобряване на използването на интернет страницата, новини и др. Основание за обработка на тези индивидуализиращи личните данни е договорното отношение, което възниква между „Спортен календар“ ООД и потребителя при приемането на условията за ползване и/или регистрация в уебсайта.

 „Спортен календар“ ООД обработва, събира и съхранява лични данни, относно използвания от потребителя IP адрес. Целта, за която се събират тези данни е подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Основанията за обработка на тези данни е необходимостта за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора.

„Спортен календар“ ООД събира, обработва и съхранява лични данни за издаването на фактура на физическо лице. В случай, че потребителят желае да му бъде фактура в качеството му на физическо лице, следва да предостави своя единен граждански номер. Целта, за която се събира единният гражданско номер е  издаване на фактура за извършване на плащания за предоставените услуги на https://sportenkalendar.bg. Основание за обработка на тези допълнителни лични данни е договорното отношение, което възниква между „Спортен календар“ ООД и потребителя при приемането на условията за ползване и/или регистрация в уебсайта.

„Спортен календар“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. „Спортен календар“ ООД не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните данни

 „Спортен календар“ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрацията на потребителя.

 

Предаване на личните данни за обработване

„Спортен календар“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на приложимото законодателство. „Спортен календар“ ООД уведомява изрично потребителите на сайта, в случай на намерение да предаде част или всички техни лични данни на трети държави или международни организации. Данните, които „Спортен календар“ ООД събира, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство, но могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън него. Всеки случай на прехвърляне на лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

 

Права на потребителя при събирането, обработването и съхранението на личните данни

В случай, че потребителят не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Спортен календар“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, той може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка и да поиска изтриване на свързаните с него лични данни чрез искане в свободен текст, изпратено на следния имейл адрес: https://sportenkalendar.bg Дружеството не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или други специални изключения, предвидени в законодателството.

 „Спортен календар“ ООД може да поиска потребителят да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните при оттеглено съгласие и/или искане за изтриване на данните. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията на потребителя за използване на услугите, профилът на последния ще стане деактивиран.

Всеки потребител има право да изиска от „Спортен календар“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, да  получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни, да получи копие от обработваните лични данни, свързани с него в електронна форма, да поиска ограничение на обработването на личните му данни - като изпрати електронно съобщение на следния имейл адрес: support@sportenkalendar.bg. „Спортен календар“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията за предоставяне на информация от страна на потребител.

Всеки потребител може да види, коригира или попълни неточните или непълните лични данни, свързани с него директно през профила си в уебсайта. Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на личните му данни - като изпрати електронно съобщение на следния имейл адрес: support@sportenkalendar.bg.

В случай, че „Спортен календар“ ООД установи нарушение на сигурността на личните данни на свой потребител, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, дружеството е длъжно да го уведоми незабавно за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. „Спортен календар“ ООД не е длъжно да уведомява потребителите, в случаите когато: е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на потребителя; уведомяването би изисквало не пропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните данни на потребителите

В зависимост от услугите, избрани от потребителя и за целта на дейността по обработване на лични данни, „Спортен календар“ ООД може да предоставя личните данни на потребителя на трети страни или власти за изпълнението на целите, съгласно посочените основания за обработване. Съгласно приложимото законодателство дружеството може да предава или да предоставя достъп до специфични лични данни на потребителите на следните видове получатели: Доставчици на платежни или банкови услуги; Доставчици на счетоводни услуги, за изпълнението на външни счетоводни услуги; Застрахователни дружества; Други трети страни, с които може да се разработва съвместни програми за предлагане на услуги; Публични власти. „Спортен календар“ ООД гарантира, че ще предприеме всички дейности, за да се увери, че всички обработващи и трети страни ще въведат необходимите технически и организационни мерки, необходими за изпълнение на законовите изисквания на действащото законодателство, за осигуряването на всички права на потребителите. С приемането на общите условия на https://sportenkalendar.bg всеки потребител се съгласява изрично и дава своето съгласие, „Спортен календар“ ООД да предаде личните данни нужни за осъществяване на заявените услуги на горепосочените трети страни.

В случай на съмнения за нарушения относно личните данни на потребителите, всеки носител на права може да се обърне към компетентния надзорен орган, а именно: Комисия за защита на личните данни на Република България на следния адрес: https://www.cpdp.bg/

 

Общи разпоредби

В случай, че някоя клауза от настоящите условия за ползване е обявена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза не се отразява на валидността на останалите клаузи. Тези условия за ползване са създадени и следва да се прилагат и тълкуват в съответствие с Българското законодателство.

„Спортен календар“ ООД си запазва правото да извършва промени в тези условия за ползване, както и промени в сайта без предварително уведомяване на потребителите.

В границите на разпоредбите на настоящите условия за ползване, „Спортен календар“ ООД няма да бъде подведено под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по каквато и да било причина, включително поради промени, които не са направени от администратора на сайта. 

Актуална редакция на условия за ползване в сила от 14.02.2022 г.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта и използвайки платформата, ти се съгласяваш с използването на "бисквитки". Научи повече за "бисквитките"